Voorwaarden ontwerpwedstrijd

Artikel 1. Doel
Giga Meubel wil met deze ontwerpwedstrijd zorgen dat iedereen zijn creatieve kant kwijt kan. Wat het extra leuk maakt, is dat de ontwerper zijn/haar ontwerp ook daadwerkelijk kan winnen. Het winnende ontwerp wordt in de schijnwerpers gezet op de social media kanalen en op de website, waar Giga Meubel een groot bereik heeft.
 
Artikel 2. Deelname/inschrijving
De Giga Meubel ontwerpwedstrijd is voor iedereen. Denk jij een mooi ontwerp te hebben voor een kast, stoel, krukje, bankje etc. stuur het dan op.
Wat moet je opsturen:
•   Tekening/schets of foto van het ontwerp (eventueel 3D ontwerp)
•   Foto(’s) of een tekening van het ontwerp in uitgewerkt en functionerend geheel. Je hoeft het ontwerp dus niet volledig eerder zelfgemaakt te hebben, maar het moet wel realiseerbaar zijn.
•   Schriftelijke toelichting over de totstandkoming, gebruikte materialen, afmetingen etc.
Een ontwerp kan alleen meegenomen worden in de jurering als aan alle voorwaarden, zoals beschreven in onderstaande artikelen, is voldaan.
 
De bovenstaande inzending kan zowel digitaal als fysiek verstuurd worden. Digitale inzendingen mogen naar acties@gigameubel.nl en fysieke inzendingen mogen naar:
Giga Meubel
t.b.v. ontwerpwedstrijd
Kerkstraat 58
3764 CV Soest

 
Artikel 3. Het ontwerp
Het ontwerp moet bestemd zijn voor het assortiment van Giga Meubel. Bij de vormgeving en de keuze van de toe te passen materialen moeten deelnemers met het volgende rekening houden:
•   het ontwerp mag nog niet op de markt zijn;
•   het ontwerp moet een zo groot mogelijk publiek aanspreken;
•   de verkoopprijs van het ontwerp moet passen binnen de positionering van Giga Meubel, oftewel de juiste kwaliteit tegen de juiste prijs;
•   voor het eventueel in productie nemen van een ontwerp is het noodzakelijk de productiewijze uitvoerig te beschrijven. Dit betekent dat er een duidelijke beschrijving moet zijn van de gebruikte materialen en het gehanteerde productieproces. Ook moet er een technische specificatie van het ontwerp worden verstrekt en dient er een grove berekening van de kostprijs te worden opgenomen. Uit de technische specificaties moet blijken of het ontwerp geschikt is voor massaproductie en (overzees) transport.
 
Artikel 4. Tijdschema
De Giga Meubel ontwerpwedstrijd verloopt volgens het volgende tijdschema:
•   digitale en fysieke inzendingen (via mail en per post) kunnen worden ingezonden tot en met donderdag 1 december 2016
•   de winnaar wordt zondag 11 december bekend gemaakt.
 
Artikel 5. Inzending
Een deelnemer mag meerdere inzendingen insturen.
Het is niet toegestaan een ontwerp onder de naam van twee of meer personen in te sturen. Per ontwerp zendt de deelnemer in ieder geval de volgende vier zaken in:
•   5.1 Een foto van een uitgewerkt en functionerend model van zijn of haar ontwerp, op ware grootte en met vermelding van de naam van het ontwerp.
•   5.2 Een beschrijving van maximaal duizend woorden en niet groter dan A4-formaat. Daarin geeft de deelnemer een achtergrondvisie op de inzending, motiveert hij het ontwerp en vertelt hij het verhaal achter het ontwerp (hoe is de deelnemer tot dit idee gekomen). Schetsen en tekeningen die als basis voor het ontwerp/de inzending hebben gediend, kunnen ter illustratie worden meegezonden.
•   5.3 Een volledig uitgewerkte beschrijving van de productiewijze, zoals omschreven in artikel 3. Toegepaste kleuren en materialen kunnen worden bijgevoegd.
•   5.4 Bij de inzending een duidelijke vermelding van naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
•   5.5 Alle kosten die een deelnemer maakt om te komen tot zijn of haar ontwerp, alsmede de kosten voor inzending, komen voor rekening van de deelnemer.
 
Artikel 6. Wijze van inzenden en inzendtermijn
Deelnemers moeten hun ontwerp (zoals aangegeven in artikel 2), uiterlijk donderdag 1 december 2016 indienen op onderstaand (e-mail)adres. De deelnemer dient voor een deugdelijke verpakking zorg te dragen om beschadiging van de inzending te voorkomen. Bij voorkeur gebruikt de deelnemer hiervoor zogenoemde postpakketten.
 
acties@gigameubel.nl
 
Giga Meubel
t.b.v. ontwerpwedstrijd
Kerkstraat 58
3764 CV Soest
 
Artikel 7. Intellectueel eigendom en realisatie ontwerp
7.1 Het intellectueel eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten die rusten op het ontwerp komen toe aan de deelnemer. De deelnemer staat ervoor in dat zijn of haar ontwerp een eigen creatie is, die geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De deelnemer vrijwaart Giga Meubel van aanspraken van derden dat het ontwerp inbreuk maakt op diens rechten en vergoedt alle schade en kosten van Giga Meubel (waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand) in verband met dergelijke aanspraken.
7.2 Giga Meubel heeft de intentie, maar niet de verplichting de door haar geselecteerde ontwerpen te realiseren en al dan niet tijdelijk in haar assortiment op te nemen.
7.3 Indien Giga Meubel besluit een door haar geselecteerd ontwerp te realiseren en produceren, worden alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp, en in het bijzonder de wereldwijde auteursrechten, eigendom van Giga Meubel. De deelnemer verleent in dit geval - op het eerste verzoek van Giga Meubel - zijn of haar volledige medewerking om een dergelijke overdracht van intellectuele rechten te bewerkstelligen.
7.4 Door deelname aan deze wedstrijd geeft de deelnemer Giga Meubel onherroepelijk het recht om te publiceren over zijn of haar ontwerp, zulks in de meest uitgebreide zin van het woord en zonder dat over zo’n publicatie vooraf ruggespraak wordt gehouden met de deelnemer.
7.5 De deelnemer mag zijn of haar ontwerp niet voor de inzending (en tot en met de prijsuitreiking) publiceren, te koop aanbieden, exposeren of anderszins openbaar maken, tenzij Giga Meubel daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

Artikel 8. Eigendom ontwerpen
De ingezonden ontwerpen worden eigendom van Giga Meubel en worden dus niet geretourneerd.
 
Artikel 9. Jury
Er is een jury die alle inzendingen beoordeelt. Deze juryleden zijn werknemers van Giga Meubel en volledig onafhankelijk. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 
Artikel 10. Beoordeling
10.1 De juryleden gaan na of een inzending voldoet aan de in dit document gestelde criteria. Wanneer een inzending afwijkt van de eisen, valt deze buiten verdere beoordeling. Bij de beoordeling wordt de anonimiteit van de inzendingen gewaarborgd. Indien naar het oordeel van de jury voldoende inzendingen voorhanden zijn die aan de eisen voldoen en, eveneens naar haar oordeel, voldoende kwaliteit bezitten, kent de jury de beschikbare prijzen toe. De juryleden nemen besluiten met meerderheid van stemmen.
10.2 De productspecialisten van Giga Meubel beoordelen de door de jury gehonoreerde inzendingen en toetsen deze op haalbaarheid als het gaat om de productie en verkoop in haar winkels. 

Artikel 11. Rapportage
De prijsuitreiking (bekendmaking van de uitslag) vindt plaats op zondag 11 december. Dit moment wordt bekend gemaakt via de website en via de social media kanalen. De winnende ontwerpen dient zelf contact op te nemen met Giga Meubel.
 
Artikel 12. Prijzen
12.1 De winnaar van de Giga Meubel ontwerpwedstrijd ontvangt zijn/haar eigen ontwerp.
12.2 De winnaar van de Giga Meubel ontwerpwedstrijd ontvangt een cadeaubon van €500,-.
12.3 De winnaar van de Giga Meubel ontwerpwedstrijd wordt geïnterviewd voor een gastblog voor www.gigameubel.nl 

Artikel 13. Vragen
Voor vragen over de Giga Meubel ontwerpwedstrijd kan contact worden opgenomen met acties@gigameubel.nl.
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid voor schade
Giga Meubel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade aan een inzending gedurende de looptijd van de wedstrijd en de periode waarin Giga Meubel een ontwerp in haar bezit heeft. Dit geldt ook voor alle transporten.
 
Artikel 15. Bindende uitspraak
De beslissing van de jury is bindend. Er kan niet over worden gecorrespondeerd. Giga Meubel zal zich zonder enige voorwaarden onderwerpen aan de juryuitspraak.
 
Artikel 16. Geschillen
Op de Giga Meubel ontwerpwedstrijd is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de Giga Meubel ontwerpwedstrijd worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
Artikel 17. Overig
17.1 Indien een of meer bepalingen niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. In dat geval zal zo veel mogelijk aansluiting worden gezocht bij de strekking van de te vervangen regeling.