Verkoopsvoorwaarden Giga Meubel België

1. Alleen deze algemene voorwaarden van Giga Meubel BE BVBA (verder Giga Meubel BE) beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant van Giga Meubel BE.

Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant van Giga Meubel BE, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

2. Door de ondertekening van een order verbindt de klant er zich onherroepelijk toe om de in de order vermelde goederen af te nemen aan de voorwaarden vermeld in de ondertekende order en verbindt Giga Meubel BE er zich onherroepelijk toe om de in de order vermelde goederen te leveren aan de voorwaarden vermeld in de ondertekende order.

3. Alle leveringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de annulering van de bestelling tot gevolg kunnen hebben, noch kan Giga Meubel BE hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Partijen zijn pas gebonden van zodra een precies leveringstijdstip afgesproken werd. Indien Giga Meubel BE de bestelde meubelen niet levert of de klant de bestelde meubelen niet afneemt op dat afgesproken leveringstijdstip, dan heeft de andere partij het recht om, per aangetekende brief, de overeenkomst te ontbinden en zal artikel 7 van toepassing zijn, tenzij de niet levering of niet afname veroorzaakt wordt door overmacht. Indien blijkt dat de te leveren meubelen, om gelijk welke reden, door de thuisbezorger onmogelijk binnen kunnen geplaatst worden en hij met de meubelen moet terugkeren, dan is de klant in gebreke om het contract na te komen en zal Giga Meubel BE eveneens het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden en toepassing te maken van art. 7. Bovendien heeft Giga Meubel BE het recht op een forfaitaire schadevergoeding voor geleverde prestaties van € 250,- verhoogd met 21% BTW, vooraf betaalbaar bij een volgende overeengekomen thuisbezorging of zal Giga Meubel BE die aan de klant factureren bij definitieve niet-afname. Eventuele bewaringskosten kunnen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening a rato van 1% per maand.

4. De goederen worden verzonden op risico van de klant.

5. Elk zichtbaar gebrek aan overeenstemming dient Giga Meubel BE uiterlijk bij levering te worden meegedeeld. Voor elk verborgen gebrek aan overeenstemming is Giga Meubel BE aansprakelijk overeenkomstig de wet op consumentenkoop (artikel 1649bis e.v. B.W.). Voor massief houten meubelen dient de luchtvochtigheid van de kamer waar ze geplaatst worden tussen 45% en 65% te zijn. De natuurlijke werking van het massief hout, d.w.z. krimpen en/of uitzetten, al dan niet met barsten tot gevolg, kan nooit aangehaald worden als gebrek en valt buiten de garantie zoals beschreven in dit artikel, gezien het om een natuurproduct gaat.

6. Partijen komen overeen de eigendomsoverdracht van geleverde, doch nog niet volledig betaalde goederen, uit te stellen tot aan de volledige betaling van de koopprijs. 
Deze goederen mogen dan ook niet door de klant worden verkocht, vervreemd, beleend, verpand of belast, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Giga Meubel BE.
De klant verbindt zich er toe geen enkele handeling te stellen die de identificatie van deze goederen zou bemoeilijken.

7. De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken op voorwaarde dat zij Giga Meubel BE vergoedt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij die aanneming te winnen had. Partijen komen een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving, exclusief uitgaven en arbeid, overeen van 25% van de overeengekomen prijs. In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van een partij ontbonden wordt, zal deze partij aan de andere partij een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 25% van de overeengekomen prijs.

8. Giga Meubel BE neemt een inspanningsverbintenis op zich. Haar aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal het door de klant betaalde bedrag.

9. Wanneer Giga Meubel BE ten gevolge van overmacht, staking, lock-out enz... niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen.

10. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de goederen bij de levering contant betaalbaar op de zetel van Giga Meubel BE. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege en vanaf de vervaldag van de factuur, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum € 50,- EUR per factuur zal bedragen. Elk protest op de facturen van Giga Meubel BE moet schriftelijk gemeld worden aan Giga Meubel BE binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur.

11. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van Giga Meubel BE worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de klant zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De klant verbindt zich er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de Giga Meubel BE overmaakt. Giga Meubel BE verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op www.gigameubel.be.

12. In geval van betwisting zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Mechelen bevoegd.