Verkoopsvoorwaarden België

 
1.  Een bestelling wordt door beide partijen als aanvaard aanzien wanneer zij het voorwerp heeft uitgemaakt van een overeenkomst die beide partijen hebben gesloten en wanneer de goederen werden aanvaard.
 
2.  Bij afhaling zijn de goederen steeds contant of met betaalkaart vooraf betaalbaar aan de kassa.
 
3.  Alle leveringen geschieden op risico van de koper. De verkoper en voerder kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade aan het gebouw en aanhangen en/of inboedel die zou veroorzaakt zijn door de meubelen in het gebouw te brengen en te plaatsen.
 
4.  Indien blijkt dat de te leveren meubelen, om gelijk welke reden, door de thuisbezorger onmogelijk binnen kunnen geplaatst worden en hij onverricht ter zake met de meubelen moet terugkeren, dan is de koper in gebreke om het contract na te komen en zal de verkoper onmiddellijk het recht hebben om toepassing van art. 09 en 10 van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bovendien heeft de verkoper het recht op een forfaitaire schadevergoeding voor geleverde prestaties van 250 €, verhoogd met 21 % BTW, vooraf betaalbaar bij een volgende overeengekomen thuisbezorging of zal de verkoper die aan de koper factureren bij definitieve niet-afname.
 
5.  Het afgesproken leveringstijdstip is van strikte toepassing doch kan een vertraging in de levering echter nooit, aanleiding geven tot annulatie door de koper van zijn bestelling. Vertraging te wijten aan overmacht zoals er zijn verkeersproblemen, weersomstandigheden, vertraging in levering door de fabrikanten of groothandel bij de verkoper, ziekte personeel, enz ... Indien, binnen de 3 maand na dit afgesproken leveringstijdstip de verkoper de bestelde meubelen niet levert of de koper de bestelde meubelen niet afneemt, dan heeft iedere partij het recht per aangetekend schrijven de overeenkomst van rechtswege te ontbinden. Na die 3 maand heeft de koper het recht in geval van niet uitlevering door de verkoper van de bestelde meubelen, op de totale terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten of kan hij zijn aankoop wijzigen in gelijkwaardige meubelen, welke wel door de verkoper geleverd kunnen worden.
 
6.  Na die 3 maand heeft de verkoper het recht in geval van niet afname door de koper van de door hem bestelde meubelen, op het behoud van alle betaalde voorschotten en op een schadevergoeding van 25 % op de totale aankoopsom, met een minimum van 125 € te vermeerderen met 1% interest per maand te rekenen vanaf de aankoopdatum. De verkoper dient echter alle betaalde voorschotten in mindering te brengen van deze schadevergoeding.
 
7.  Indien de uiterste leveringsdatum op éénzijdig verzoek van de koper wordt verdaagd of uitgesteld voor langer dan één maand, dan kan de verkoper een bijkomend voorschot vragen om zijn financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Eventuele bewaringskosten kunnen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening naar rato van 1% per maand.
 
8.  Tot na betaling van de totale aankoopsom behoudt de verkoper steeds het eigendomrecht op de reeds geleverde meubelen. De eigendomsoverdracht geschiedt slechts bij volledige betaling. Mocht op de aankoopbon tussen de partijen worden afgeweken van de contante betalingsmodaliteit dan geschiedt dit zonder enige nadelige erkentenis in hoofde van de verkoper. Indien de verkoopfactuur op vervaldag niet voldaan werd, zal Verkoper een schadeloosstelling vorderen van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 125 € te vermeerderen met 1 % interest per maand te rekenen vanaf de aankoopdatum.
 
9.  Iedere annulatie of niet afname zoals omschreven in art. 04, vanwege de koper van de overeengekomen bestelling zoals vermeld op de voorzijde van deze aankoopbon, om welke reden ook, geeft de verkoper eveneens het recht op het behoud van alle betaalde voorschotten en op een schadevergoeding van 25 % op de totale aankoopsom, met een minimum van 125 € te vermeerderen met 1 % interest per maand te rekenen vanaf de aankoopdatum. De verkoper dient echter alle betaalde voorschotten in mindering te brengen van deze schadevergoeding.
 
10.  Iedere eventuele niet betaling vanwege de koper van de overeengekomen bestelling zoals vermeld op de voorzijde van deze aankoopbon, ongeacht de oorzaak, geeft de verkoper het recht op het vorderen van een interest van 1 % per maand op het nog te betalen saldo.
 
11.  Elke eventuele weigering tot tussenkomst van een door bemiddeling van de verkoper of koper aangezochte financieringsmaatschappij kan geen afbreuk doen aan de geldig tot stand gekomen aankoop- of verkoopovereenkomst.
 
12.  Er is garantie op bij de levering vastgestelde gebreken. Na aanvaarding en betaling van de geleverde meubelen is er 2 jaar garantie op fabricagefouten. Deze garantie is enkel van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik van de goederen.
 
 13.  Voor massief houten meubelen dient de luchtvochtigheid van de kamer waar ze geplaatst worden tussen 45% en 65% te zijn. De natuurlijke werking van het massief hout, dwz krimpen en/of uitzetten, al dan niet met barsten tot gevolg, kan nooit aangehaald worden als gebrek lastens de verkoper en valt buiten de garantie zoals beschreven in art. 12, gezien het om een natuurproduct gaat.
 
14.  Door het in ontvangst nemen van de goederen, erkent de koper de algemene voorwaarden te aanvaarden.
 
15.  Elk geschil gerezen na het sluiten van de overeenkomst, over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van dit contract, kan op schriftelijk verzoek van de eiser worden behandeld door de Geschillencommissie Meubelen. Ingeval de Geschillencommissie de zaak behandelt, zijn haar beslissingen definitief en binden ze de partijen. De procedure en de beslissingen zijn conform aan het geschillenreglement en aan de bepalingen van het gerechtelijk wetboek inzake arbitrage (art.1676 tot 1723). Geschillencommissie Meubelen: Kasteelstraat 1A B10, B- 1700 Dilbeek. Tel : 02/478.47.58 - fax : 02/478.37.66.