Cookies op Giga Meubel. Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Naast functionele cookies, waardoor de website goed werkt, plaatsen we ook analytische cookies om onze website elke dag weer een beetje beter te maken. Ook plaatsen we persoonlijke cookies zodat wij en derde partijen jouw internetgedrag kunnen volgen en persoonlijke content kunnen laten zien. Meer weten? Lees hier alles over ons cookiebeleid. Als je onze website in volle glorie wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Dat doe je door op 'Oké' te klikken. Indien je kiest voor weigeren, plaatsen we alleen functionele en analytische cookies..

Stoel

Verkoopsvoorwaarden Giga Meubel België

1. Alleen deze algemene voorwaarden van Giga Meubel BE BVBA (verder Giga Meubel BE) beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant van Giga Meubel BE.

2. Naam ondernemer (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam); Giga Meubel
Vestigingsadres; Kerkstraat 58
Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres; Kerkstraat 58, 3764 CV Soest
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is; 035 - 879 60 32
E-mailadres of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als email; info@gigameubel.nl
KvK-nummer; 58102280
BTW-identificatienummer; NL852874509B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit;

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant van Giga Meubel BE, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.

3. De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit als voorwaarde stelt en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4. Na de bestelling geplaatst is door de consument, zal het contact uitgevoerd worden doormiddel e-mail en telefoon.

5. Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. De bezorging is tot de eerste drempel van de begane grond, op het afleveradres. Bezorgen op een verdieping is geen probleem mits er een lift aanwezig is en de goederen hierin passen. De doorgang voor zware meubelstukken moet makkelijk toegankelijk/verhard zijn voor het garanderen van een veilige levering van de meubelstukken. Let op: Giga Meubel draagt geen verantwoordelijkheid voor schade welke zijn ontstaan aan of in de woning en op het namens Giga Meubel te bezorgen product, tijdens de levering. Levering voorbij de eerste drempel geschiedt derhalve in overleg met en op risico van ontvanger. 

6. Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 10 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

7. Als lid van BeCommerce hanteren wij Becommerce-gedragcode

8. Klachten kunt u online hier in dienen bij de Europese Commissie.

9. Preventie Namaak

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

10. Door de ondertekening van een order verbindt de klant er zich onherroepelijk toe om de in de order vermelde goederen af te nemen aan de voorwaarden vermeld in de ondertekende order en verbindt Giga Meubel BE er zich onherroepelijk toe om de in de order vermelde goederen te leveren aan de voorwaarden vermeld in de ondertekende order.

11. Alle leveringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de annulering van de bestelling tot gevolg kunnen hebben, noch kan Giga Meubel BE hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Partijen zijn pas gebonden van zodra een precies leveringstijdstip afgesproken werd. Indien Giga Meubel BE de bestelde meubelen niet levert of de klant de bestelde meubelen niet afneemt op dat afgesproken leveringstijdstip, dan heeft de andere partij het recht om, per aangetekende brief, de overeenkomst te ontbinden en zal artikel 7 van toepassing zijn, tenzij de niet levering of niet afname veroorzaakt wordt door overmacht. Indien blijkt dat de te leveren meubelen, om gelijk welke reden, door de thuisbezorger onmogelijk binnen kunnen geplaatst worden en hij met de meubelen moet terugkeren, dan is de klant in gebreke om het contract na te komen en zal Giga Meubel BE eveneens het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden en toepassing te maken van art. 7. Bovendien heeft Giga Meubel BE het recht op een forfaitaire schadevergoeding voor geleverde prestaties van € 2100,- verhoogd met 21% BTW, vooraf betaalbaar bij een volgende overeengekomen thuisbezorging of zal Giga Meubel BE die aan de klant factureren bij definitieve niet-afname. Eventuele bewaringskosten kunnen worden doorgerekend bij de definitieve afrekening a rato van 1% per maand.

12. De goederen worden verzonden op risico van de klant.

13. Elk zichtbaar gebrek aan overeenstemming dient Giga Meubel BE uiterlijk bij levering te worden meegedeeld. Voor elk verborgen gebrek aan overeenstemming is Giga Meubel BE aansprakelijk overeenkomstig de wet op consumentenkoop (artikel 1649bis e.v. B.W.). Voor massief houten meubelen dient de luchtvochtigheid van de kamer waar ze geplaatst worden tussen 45% en 65% te zijn. De natuurlijke werking van het massief hout, d.w.z. krimpen en/of uitzetten, al dan niet met barsten tot gevolg, kan nooit aangehaald worden als gebrek en valt buiten de garantie zoals beschreven in dit artikel, gezien het om een natuurproduct gaat.

14. Partijen komen overeen de eigendomsoverdracht van geleverde, doch nog niet volledig betaalde goederen, uit te stellen tot aan de volledige betaling van de koopprijs. 
Deze goederen mogen dan ook niet door de klant worden verkocht, vervreemd, beleend, verpand of belast, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Giga Meubel BE.
De klant verbindt zich er toe geen enkele handeling te stellen die de identificatie van deze goederen zou bemoeilijken.

15. De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken op voorwaarde dat zij Giga Meubel BE vergoedt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij die aanneming te winnen had. Partijen komen een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving, exclusief uitgaven en arbeid, overeen van 25% van de overeengekomen prijs. In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van een partij ontbonden wordt, zal deze partij aan de andere partij een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 25% van de overeengekomen prijs.

16. Giga Meubel BE neemt een inspanningsverbintenis op zich. Haar aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot maximaal het door de klant betaalde bedrag.

17. Wanneer Giga Meubel BE ten gevolge van overmacht, staking, lock-out enz... niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen.

18. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de goederen bij de levering contant betaalbaar op de zetel van Giga Meubel BE. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege en vanaf de vervaldag van de factuur, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum € 100,- EUR per factuur zal bedragen. Elk protest op de facturen van Giga Meubel BE moet schriftelijk gemeld worden aan Giga Meubel BE binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur.

19. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van Giga Meubel BE worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de klant zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De klant verbindt zich er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de Giga Meubel BE overmaakt. Giga Meubel BE verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op www.gigameubel.be.

20. In geval van betwisting zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Mechelen bevoegd.

21. Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 werkdagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 10 werkdagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.